OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY
TEKST - DYSKURS - KOMUNIKACJAOśrodek badawczo-dydaktyczny Tekst - Dyskurs - Komunikacja istnieje od 2011 roku przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ośrodek koncentruje się na działaniach z zakresu akademickich badań naukowych i dydaktyki, jak również szeroko pojętego przekazywania i popularyzacji wiedzy fachowej/specjalistycznej pomiędzy różnymi pokoleniami badaczy, Polską i zagranicą, poszczególnymi filologiami a także filologiami a innymi dyscyplinami nauki. Założycielom ośrodka zależy w szczególności na ożywieniu fachowej interdyscyplinarnej dyskusji pomiędzy lingwistami tekstu, wspieraniu młodych naukowców, nawiązywaniu kontaktów pomiędzy badaczami zajmującymi się lingwistyką tekstu i dyskursu a naukowcami z dziedziny teorii komunikacji. Cele te realizowane są poprzez:

1. interdyscyplinarne i międzynarodowe badania z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu jak również teorii komunikacji;

2. archiwizowanie publikacji ze wspomnianych dziedzin naukowych w celu stworzenia internetowej bazy danych;

3. udostępnianie wszystkim zainteresowanym stworzonej bazy danych oraz zgromadzonych publikacji naukowych;

4. udział i organizację konferencji naukowych, przy czym szczególny akcent pada na szeroko pojęty transfer wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu oraz teorii komunikacji; transfer wiedzy dokonuje się także poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących wydawania podręczników akademickich, słowników i innych publikacji z wymienionych dziedzin;

5. wydawanie wraz z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego periodyku Tekst i Dyskurs (online: www.tekst-dyskurs.pl oraz w formie tradycyjnej);

6. współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą w celu realizacji naszych celów (wymiana doświadczeń, porównanie metod badawczych, wspólne projekty badawcze);

7. popularyzację dokonań polskich tekstologów za granicą oraz zagranicznych tekstologów w Polsce, dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców (por. Lingwistyka tekstu w Niemczech. Antologia tłumaczeń, Wrocław 2009);

8. wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy różnymi pokoleniami naukowców dzięki organizowanym w różnych ośrodkach naukowych cyklicznym konferencjom dla młodych naukowców (magistrantów i doktorantów) oraz naukowców z tytułem doktora;

9. wydawanie własnej serii poświęconej badaniom z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu (Studien zur Text- und Diskursforschung, redaktorami serii są Zofia Berdychowska UJ oraz Zofia Bilut-Homplewicz UR, Tom 1 pt. Text und Stil właśnie się ukazał).


Wszystkim, którzy zajmują się naukowo wymienionymi dziedzinami i szukają rad, wskazówek i brakującej literatury lub też chcą zapytać innych o zdanie, oferujemy na naszej stronie internetowej forum dyskusyjne, które jednocześnie ma stanowić swoistą giełdę pomysłów. Jest to wirtualna przestrzeń do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich do współpracy i wymiany doświadczeń! Ponadto zapraszamy wszystkich prowadzących badania i publikujących w wymienionych dziedzinach nauki (lingwistyka tekstu i dyskursu, teoria komunikacji) o nadsyłanie informacji dotyczących opublikowanych prac, w celu ujęcia ich w naszej bazie danych. Można to zrobić korzystając z formularza na naszej stronie internetowej.

Zespół założycielski:

Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed

Cieszymy się z każdego odzewu z Państwa strony!

Nasz adres:
dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny Tekst-Dyskurs-Komunikacja
Instytut Filologii Germańskiej
PL 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 B pok. 204
http://www.tdk-univ.ugu.pl


HISTORIA OŚRODKA TDK
REGULAMIN OŚRODKA TDK